carve

v.雕刻

通过从木头或石头上切割材料来制作物体、图案等

形近词:
curve弯曲

此条目发表在English words分类目录,贴了, , , , , , , , , , , , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。