sibling

n.兄弟姐妹的统称,常见复数形式siblings,可缩写为sib
a brother or sister

英 /ˈsɪblɪŋ/ 美 /ˈsɪblɪŋ/

相关词汇:

此条目发表在English words分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。

sibling》有4条回应

  1. Pingback引用通告: nibling | EDQQ

  2. Pingback引用通告: brother | EDQQ

  3. Pingback引用通告: niece | EDQQ

  4. Pingback引用通告: nephew | EDQQ

发表回复