superfluous

adj.超过的,多余的,过剩的。

super超 + flu流动 + ous形容词 = 超过必要的,过多的,多余的

此条目发表在English words分类目录,贴了, , , , , , , , , , , , , , , 标签。将固定链接加入收藏夹。

发表回复